Chcete zlepšit bezpečnost svých zaměstnanců? Využijte jaro k uspořádání povinného školení řidičů!

Hezké počasí začíná motivovat spousty firem a organizací k nejrůznějším výjezdním seminářům, školením do nové sezony, úklidům a revizím skladů a dalším souvisejícím aktivitám. Přesto zůstává u mnoha společností nemalý dluh v podobě povinných školení řidičů, dříve nazývaných školení řidičů referentů. Málokdo si totiž uvědomuje, že i zaměstnanec, který v práci používá auto, ať už své, kterým jezdí trasu z domova do zaměstnání, nebo služební, kterým občas vyřídí nějaký jednodušší logistický úkol, je brán z pohledu zákona jako řidič v zaměstnání (pozor neplést s řidičem z povolání), a jako na takového se na něj vztahuje právě povinnost školení řidičů. Pokud by totiž takový řidič způsobil dopravní nehodu nebo jinou škodu s vozidlem, mohla by pojišťovna při absenci tohoto školení výrazně snížit či dokonce zastavit celé pojistné plnění, což se ve finále může zaměstnavateli dost prodražit.

Školení řidičů – povinnost zaměstnance i zaměstnavatele

Povinností zaměstnavatele je dle zákoníku práce zajistit svým zaměstnancům potřebná školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a tím prohlubovat a rozšiřovat předpoklady a odborné znalosti zaměstnanců pro výkon dané práce. Zaměstnavatel má v tomto případě právo stanovit náplň a četnost takovýchto školení, stejně jako způsob přezkoušení zaměstnanců o načerpaných znalostech. Zákon obecně nespecifikuje, jaká by měla být náplň a forma takového přezkoušení, nicméně je vznesena podmínka, že vše musí být řádně zadokumentováno a musí být i po delší době průkazné, v jakém rozsahu a na jaká témata byl daný zaměstnanec proškolen.

Zaměstnancům pak zákon stanovuje povinnost dbát o své bezpečí a zdraví, stejně jako o bezpečí a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jednání a činnost daného zaměstnance. V zákoně je taktéž jasně definována povinnost zaměstnance účastnit se všech školení, která pořádá zaměstnavatel za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně přezkoušení z probírané látky.

Jak vidíme, povinné školení řidičů vyplývá z povinností obou stran a není tak zbytečnou formalitou ze strany zaměstnavatelů, jak bývá také často nazíráno. Co se týče četnosti takového školení, pak vzhledem k zákonným předpisům a z vyjádření dozorových orgánů v této věci je možné konstatovat, že optimální četnost takového školení je 1x za dva roky s tím, že by periodicita školení řidičů neměla přesáhnout četnost 1x za tři roky.

Formu i obsah určuje zaměstnavatel

Co se týče formy a obsahu školení řidičů referentů, pak zákon ponechává vše na zaměstnavateli, tedy i otázku, jestli bude součástí takového školení praktický nácvik či pouze několik hodin teorie. Obvyklá praxe při pořádání školení řidičů totiž vyplývá z potřeb každé společnosti, tedy většinou si zaměstnavatel sám rozhodne, co vše, krom např. bezpečnosti silničního provozu a krizových situací, bude chtít se zaměstnanci probírat (např. chování při nehodě, první pomoc apod.). Stejně tak je na zaměstnavateli i forma tohoto školení, přičemž nejobvyklejším způsobem bývá právě několik hodin teorie a praktických ukázek zakončených testem.

V posledních několika letech ale začínají být populární také školení řidičů online, kdy je zaměstnancům na modelových situacích představen konkrétní jev související s provozem motorového vozidla i s potřebným výkladem. Na konci takového online školení přichází test probírané látky a jeho vyhodnocení. Většina poskytovatelů služeb BOZP, jejichž součástí je i povinné školení řidičů, nabízí tyto kurzy v základních modulech vhodných pro velkou většinu společností. Kromě podrobného a aktuálního obsahu poskytují tyto firmy i automatickou evidenci proběhlých kurzů, včetně přezkoušení zaměstnanců a archivace probíraných okruhů pro případ kontroly ze strany státní správy.

Seminář nebo kurz bezpečné jízdy v terénu

Jak jsme již napsali výše, školení řidičů nemá zákonem stanovené otázky ani okruhy, pouze zákoník práce hovoří o povinnosti probrat veškeré náležitosti a témata, které potřebují daní zaměstnanci k bezpečnému výkonu práce a k ochraně svého zdraví a života. Z toho důvodů je možné, krom standardního školení řidičů online formou, přidat k celému kurzu i např. zážitkové školení bezpečné jízdy, jaké nabízí spolu s firmou S-Drive, společnost CRDR s.r.o., náš největší dodavatel služeb bezpečnosti práce. V kurzech rizikové jízdy si vaši zaměstnanci vyzkouší jízdu ve smyku na mokré vozovce, v zimě na sněhu a ledu či se dozví, jak během provozu chránit sebe a své okolí na kurzech tzv. defenzivní jízdy. Tyto kurzy můžete bez problému spojit s klasickým online školením, využít je jako zajímavý teambuilding nebo je selektivně vybrat pro určité zaměstnance, kteří jsou častěji nuceni řídit v rizikových podmínkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *